පළඟ තරගාවලියේ තරග හතරම ජය පරාජ නෑ

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මෙහෙයවන මේජර්ලීග් පළඟ (බී අංශය) තරගාවලියේ සති අන්තයේ පැවැති තරග හතරම ජය පරාජයෙන් තොරව නිමාවට පත්විය.  මෙසේ ජය පරාජයෙන් තොරව නිමාවට පත්වූයේ පානදුරේ පැවැති මීගමුව ක්‍රිකට් සමාජය හා පානදුර ක්‍රීඩා සමාජය අතර තරගයත් ගාල්ලේ පැවැති කුරුණෑගල තරුණ ක්‍රිකට් පිල හා පොලීසිය අතර තරගයත් වැලිසරදී පැවැති ලන්කන් ක්‍රිකට් පිල සහ නාවික හමුදාව අතර තරගයත්ය.

  • මීගමුව ක්‍රිකට් පිල හා පානදුර ක්‍රීඩා සමාජය තරගය ජය පරාජ නෑ.

මීගමුව ක්‍රිකට් පිල මුල් ඉනිම 292යි.  පී. එස්. ප්‍රනාන්දු 75යි, බී. එම්. ජයමාන්න 63, එස්. පීරිස් 108ට 7. මීගමුව ක්‍රිකට් පිල දෙවන ඉනිම කඩුලු 6ට 306.  කේ. පී. වීරසිංහ නොදැවී 110යි, ආර්. දල්පතාදු 65යි.  පානදුර මුල් ඉනිම 250යි.  පී. පුස්සෙගොල්ල 70, එම්. පී. පෙරේරා 55, ඒ. කාවින්ද 53, කේ. නාවඩ් 43, ආර්. සී. ප්‍රනාන්දු 61ට 8.  පානදුර දෙවන ඉනිම කඩුලු 4ට 103.  ඒ. ඒ. කාවින්ද නොදැවී 57, වීරසිංහ 57ට 3. 

  • ගාල්ල මහජන ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැති කුරුණෑගල තරුණ – ගාල්ල ක්‍රිකට් පිල තරගය ජය පරාජ නෑ.

කුරුණෑගල තරුණ පිල මුල් ඉනිම 210යි.  එච්. ප්‍රභාත් 76යි, එස්. දසනායක 44, ආර්. ප්‍රියාන් 63ට 5, ආර්. සිරිසෝම 69ට 3.  කුරුණෑගල තරුණ දෙවන ඉනිම කඩුලු 5ට 151යි.  ඩී. පෙරේරා 53, එච්. ප්‍රභාත් 50යි, සී. ලක්ෂාන් 17ට 2, එම්. රාජපක්ෂ 19ට 2.  ගාල්ල ක්‍රිකට් පිල මුල් ඉනිම 272යි.  එච්. එම්. රාජපක්ෂ 54, එන් ධර්මසේන 52, ටී. එල්. සොයිසා 69ට 7යි, එස්. දසනායක 64ට 3.

  • කලුතර දී පැවැති කලුතර නගර කණ්ඩායම හා පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජ තරගය ජය පරාජ නෑ.

කලුතර නගර කණ්ඩායමට මුල් ඉනිම 283යි.  ඊ. රත්නායක 69, එස්. සඳමාල් 40, එම්. නිමේෂ් නොදැවී 39, ඩී. ජී. සිල්වා 76ට 5, එම්. විමුක්ති 78ට 4.  දෙවන ඉනිම 30/0යි.  පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය මුල් ඉනිම 98යි.  ඒ. එච්. ද සිල්වා 34, එම්. ඒ. මධුශාන් 33ට 5, කේ. කේ. පෙරේරා 33ට 3.  පොලිසිය දෙවන ඉනිම කඩුලු 5ට 430යි.  ඒ. ලක්ෂාන් 166, ඒ. එච්. ද සිල්වා 120, ටී. පී. පීරිස් 74ට 2.

  • වැලිසර ලන්කන් ක්‍රිකට් පිල හා නාවික හමුදා තරගය ජය පරාජ නෑ.

ලන්කන් ක්‍රිකට් පිල මුල් ඉනිම 277යි.  ඒ. බී. රුද්‍රිගෝ 66යි, ඩී. මාලන් 39යි, එම්. ඒ. හේමන්ත 62ට 7යි, බී. හසරංග 29ට 2.  දෙවන ඉනිම 260යි.  එච්. කුමාර 65යි, ඒ. බී. රුද්‍රිගෝ 64, ටී. මදනායක 50, බී. හසරංග 25/2.  නාවික හමුදාව මුල් ඉනිම 239යි.  කේ. එදිසූරිය 92, ඒ. රුවන්සිරි 28ට 2, එච්. කුමාර 50ට 2.  නාවික හමුදාව දෙවන ඉනිම කඩුලු 8ට 213යි.  එම්. අල්ෆා 46, බී. හසරංග 37, එන්. කවිකාර 84ට 4.