මේජර් ලීග් ‘බී’ තරගාවලියේ දී ගාල්ල කඩුලු 10කින් පොලිසිය පරදවයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මෙහෙයවන මේජර් ලිග් බී කොටසේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දී ගාල්ල ක්‍රිකට් සමාජය කඩුලු 10කින් පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය පරාජය කලේය.  ගාල්ල ක්‍රිකට් සමාජයේ ආර්. එම්. සිරිසෝම ඉනිම දෙකේ දී ලකුණු 120ක ට පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයේ පිතිකරුවන් එකොළොස් දෙනෙකුම දවාලුවේ ය.  මීට අමතරව, ගුවන් හමුදාව හා නාවික හමුදාව අතර තරගයත් පානදුර ක්‍රීඩා සමාජය හා ලන්කන් ක්‍රිකට් පිල අතර තරගයත් කුරුණෑගල තරුණ ක්‍රිකට් පිල සහ කලුතර නගර කණ්ඩායම අතර තරගයත් ජය පරාජයෙන් තොරව කෙළවර විණි.

  • ගාල්ල ක්‍රිකට් සමාජය කඩුලු 10කින් පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය පරාජය කළේය.

පොලිසිය මුල් ඉනිම 95යිඩබ්ලිව්. ප්‍රනාන්දු 49ට 5යි, ආර්. එම්. සිරිසෝම 29ට 5.  පොලිසිය දෙවන ඉනිම 228යිඑන්. විමුක්ති 65යි, ආර්. ඩිල්ෂාන් 64, සිරිසෝම 91ට 6යි.  ගාල්ල ක්‍රිකට් සමාජය මුල් ඉනිම 315යිඩබ්ලිව්. ප්‍රනාන්දු 64, ඩී. හුණුකුඩුර 53, කේ. එම්. ප්‍රනාන්දු 65යි, එන්. විමුක්ති 103ට 6යි.  ගාල්ල ක්‍රිකට් සමාජය දෙවන ඉනිම කඩුලු නොදැවී 11යි

  • පානදුර ක්‍රීඩා සමාජය – ලන්කන් ක්‍රිකට් පිල අතර තරගයේ විසුමක් නෑ.

පානදුර මුල් ඉනිම 218යිකේ. නවාඩ් 50යි, ඩී. මලන් 42ට 3, එන්. කවිකාර 80ට 4යි.  පානදුර දෙවන ඉනිම 334යිඑස්. පීරිස් 53, පී. පුස්සෙගොල්ල 67, එච්. ෆොන්සේකා 75, එල්. රුවන්සිරි 91ට 4, එන්. කවිකාර 86ට 3.  ලන්කන් ක්‍රිකට් පිල මුල් ඉනිම 269යිඒ. බී. රුද්‍රිගෝ 103, එල් රුවන්සිරි 48, ජී. බණ්ඩාර 92ට 3, එස්. පීරිස් 8ට 7.  ලන්කන් ක්‍රිකට් පිල දෙවන ඉනිම කඩුලු 8ට 208යිඑල්. ඒ. රුවන්සිරි 46, ජී. ඩී. බණ්ඩාර 51ට 5යි.

  • ගුවන් හමුදාව හා නාවික හමුදාව තරගය ජය පරාජ නෑ.

ගුවන් හමුදාව මුල් ඉනිම 304යිඑස්. මිහිරාන් 115, ආර්. ගුණවර්ධන නොදැවී 49, එච්. දක්ෂිණ 68ට 3, එම්. ටී. ඉද්දමල්ගොඩ 39ට 4.  ගුවන් හමුදාව දෙවන ඉනිම කඩුලු 6ට 326යියූ. පරාක්‍රම 155යි.  සී. චාමකර 59යි, කේ. එදිසූරිය 54ට 3.   නාවික හමුදාව මුල් ඉනිම 285යිපී. හසරංග 93, කේ. එදිසූරිය 56, එස්. රංගික 88ට 5, පී. සඳරුවන් 84ට 3.  නාවික හමුදාව දෙවන ඉනිම කඩුලු 3ට 108යිඑම්. අල්ෆා 46යි, පී. සඳරුවන් 37ට 3යි.

  • කුරුණෑගල තරුණ පිල හා කලුතර නගරපිල අතර තරගය ජය පරාජ නෑ.

කුරුණෑගල තරුණ පිල මුල් ඉනිම කඩුලු 9ට 465යිඩී. පෙරේරා 88යි, ඩී. ධර්මසිරි 52යි, ඊ. එම්. ඒකනායක 72, කේ. කැප්පෙටිපොල නොදැවී 59, කේ. ලක්ෂාන් 56ට 2යි.  කුරුණෑගල දෙවන ඉනිම කඩුලු 4ට 200යිසී. මෙන්ඩිස් 58, එස්. දසනායක 68, එම්. කුරේ නොදැවී 60, ජේ. ලක්ෂාන් 49ට 2යි.  කලුතර නගරපිල මුල් ඉනිම 305යිඑන්. කාරියවසම් නොදැවී 92යි, වී. පෙරේරා 86යි, කේ. සිනෙත් 73ට 3.